МІНІСТЕРСТВО
БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2006 м. Київ N 300/339

Про затвердження Типового положення
про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур

Спільний наказ Мінбуду України та Мінпраці України

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 N 444-р ”Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типове положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що додається.

2. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям при створенні та організації діяльності комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури керуватись цим Положенням.

Перший заступник Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України А. Орлов

Міністр праці та
соціальної політики України М. Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України
Міністерства праці та соціальної політики України
від 08.09.2006 № 300/339

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при місцевому органі виконавчої влади з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на відповідній території інвалідам (у тому числі інвалідам із зору та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення (далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).

2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, в тому числі Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004р. N 1378, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комітету доступності є:

- забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм;

- підготовка пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації;

- надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;

- сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:

- залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

- утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

- організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

- ініціювати перед місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;

- подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

6. Склад комітету доступності формується з числа представників місцевих органів виконавчої влади (структурних підрозділів, на які покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, розвитку інфраструктури, транспорту, зв’язку та інформатизації, інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, праці та соціального захисту населення тощо), комісій органів місцевого самоврядування (з благоустрою та архітектури), служб Укрінвестекспертизи, громадських організацій інвалідів (у тому числі по одному представнику від Національної Асамблеї інвалідів України та інших громадських організацій інвалідів, що представляють інтереси інвалідів опорно-рухового апарату, зі слуху та зору) та фізичних осіб (за їх бажанням).

Чисельність представників громадських організацій інвалідів та фізичних осіб повинна становити не менше половини загальної чисельності членів комітету доступності.

Представники громадських організацій інвалідів делегуються зборами таких об’єднань громадян, що засвідчується відповідним протоколом.

Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником голови місцевого органу виконавчої влади, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою (за згодою).

Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою. Голова комітету доступності має двох заступників, які за посадами є:

- керівником структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, на який покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою;

- представником Національної асамблеї інвалідів України або іншої громадської організації інвалідів за рекомендацією Національної Асамблеї інвалідів України.

Повноваження заступників голови та інших членів комітету доступності, порядок його діяльності визначаються регламентом комітету доступності, який затверджується головою.

8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності - одного з заступників голови.

План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.

Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за пропозиціями його членів.

Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його членів.

Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

9. Рішення комітету доступності (в тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності та відповідним місцевим органам виконавчої влади у п’ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.

10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції комітету доступності.

11. Забезпечення секретаріату комітету доступності приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи комітету доступності та проведення його засідань здійснює відповідний орган виконавчої влади.

12. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням веб-сторінок місцевих органів виконавчої влади.

13. Комітети доступності при районних державних адміністраціях та міськвиконкомах щороку не менше одного разу на півріччя надають узагальнюючу інформацію та пропозиції комітетам доступності при Автономній Республіці Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських державних адміністраціях, які щороку до 20 червня та 20 грудня звітують перед громадською радою Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Начальник управління
архітектурно-конструктивних
та інженерних систем будинків
та споруд Мінбуду О. Авдієнко

zakon.nau.ua

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро