№ 305 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про групи позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері ЖКГ»

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.06.2012 № 305
  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1111/21423

Про затвердження Положення про групи позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства

Відповідно до статті 9 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 633, пункту 7 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 439, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про групи позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 листопада 2007 року № 318 „Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2007 року за № 1340/14607;

наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 11 грудня 2009 року № 390 „Про затвердження Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2010 року за № 10/17305.

3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Рибак О.В.) у місячний строк розробити та затвердити у встановленому порядку Програму навчання груп позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

4. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Рибак О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Міністр А.М. Близнюк
ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра
соціальної політики України Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Л. Дроздова А.І. Широков О. Мірошниченко М.Ю. Бродський

 


  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
13.06.2012 № 305
  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1111/21423

ПОЛОЖЕННЯ
про групи позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, завдання, права та обов'язки груп позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, що утворюються при Держархбудінспекції України та її територіальних органах.

Групи позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства - особи, що виконують роботу на безоплатній основі, без зарахування їх до штату Держархбудінспекції України та її територіальних органів (далі – громадський інспектор).

Гранична чисельність добору громадського інспектора встановлюється відповідно до квоти:

в територіальних органах Держархбудінспекції України, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 60 осіб, – число громадських інспекторів не може перевищувати 20 осіб;

в територіальних органах Держархбудінспекції України, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 60 осіб, – число громадських інспекторів не може перевищувати 40 осіб.

1.2. Громадський інспектор призначається керівником Держархбудінспекції України або керівником її відповідного територіального органу (далі – інспекція).

1.3. Організацію діяльності та керівництво діяльністю громадського інспектора здійснює керівник структурного підрозділу інспекції згідно з покладеними на нього завданнями (далі – керівник структурного підрозділу), який:

а) здійснює добір претендентів на посаду громадського інспектора;

б) проводить інструктажі та семінари;

в) забезпечує громадського інспектора нормативно-правовими актами щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

г) координує роботу громадського інспектора, веде облік проведеної роботи;

ґ) узагальнює підсумки роботи громадського інспектора за рік.

ІІ. Порядок добору претендентів на посаду громадського інспектора, набуття і припинення ним повноважень

2.1. Громадським інспектором може бути громадянин України, що має вищу освіту або стаж роботи у сфері будівництва, містобудування та архітектури та/або стаж роботи у сфері житлово-комунального господарства не менше трьох років.

Громадським інспектором може бути представник громадських організацій інвалідів (незалежно від наявності вищевказаного стажу), який спеціалізується на вирішенні питань щодо забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для інвалідів та інших маломобільних груп населення.

2.2. Особа, що бажає бути громадським інспектором (далі – претендент), подає до інспекції письмову заяву.

У випадку, коли претендент перебуває у трудових відносинах, до заяви додається рекомендаційний лист (подання) керівника підприємства, установи, організації (громадської організації, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу тощо) (далі – підприємство) щодо призначення на посаду громадським інспектором.

У рекомендаційному листі (поданні) керівника підприємства в довільній формі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи.

Збір та обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

До рекомендаційного листа (подання) керівника підприємства додається біографічна довідка, копія трудової книжки, документи про освіту, засвідчені в установленому законодавством порядку.

2.3. Заступник керівника інспекції відповідно до розподілу обов'язків розглядає подані документи та запрошує претендента на співбесіду.

Співбесіда проводиться з метою виявлення у претендента знання вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

2.4. Перед допуском до виконання повноважень громадський інспектор за наказом інспекції повинен протягом місяця пройти навчання під керівництвом головного державного інспектора за програмою, що затверджена Держархбудінспекцією України, після чого одержати інструктаж від відповідального головного державного інспектора щодо організації своєї діяльності.

2.5. Громадський інспектор призначається наказом інспекції строком на один рік на підставі його заяви, рекомендацій (подання) та за результатами успішної співбесіди і навчання.

Строк дії повноважень громадського інспектора з урахуванням результатів його діяльності може бути продовжений наказом інспекції за поданням керівника структурного підрозділу на такий самий строк.

2.6. Виявлення невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пунктах 2.1. та 2.2. цього розділу, а також неуспішне проходження співбесіди та навчання є підставою для відмови у призначенні претендента громадським інспектором.

2.7. Громадському інспектору видається посвідчення за встановленою формою згідно з додатком до цього Положення, що підтверджує його повноваження.

2.8. Інспекція має право позбавити громадського інспектора права здійснювати повноваження громадського інспектора з вилученням відповідного посвідчення у разі:

невиконання чи неналежного виконання покладених на нього повноважень, визначених цим Положенням;

порушення громадським інспектором вимог законодавства при реалізації ним своїх повноважень;

зловживання своїм становищем або скоєння ним під час виконання своїх повноважень протиправних діянь;

за особистою заявою громадського інспектора.

Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора приймається керівником інспекції за поданням керівника структурного підрозділу та оформлюється наказом.

ІІІ. Завдання, права та обов'язки громадського інспектора

3.1. У своїй діяльності громадський інспектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженим Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 439, Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Держархбудінспекції України, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормативами, нормами, порядками і правилами у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

3.2. Основним завданням громадського інспектора є участь спільно з посадовими особами інспекції у здійсненні заходів з державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

3.3. Громадському інспектору під час виконання своїх повноважень надається право:

3.3.1. Бути присутнім під час проведення перевірки об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форми власності щодо додержання вимог законодавства з питань будівництва, містобудування та архітектури;

3.3.2. Бути присутнім під час проведення перевірки стану дотримання суб'єктами містобудівної діяльності державних будівельних норм, стандартів і правил;

3.3.3. За дорученням посадових осіб інспекції готувати запити до органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо інформації, необхідної для виконання покладених на громадського інспектора повноважень;

3.3.4. Ознайомлюватися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення посадовими особами інспекції заходів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

3.3.5. Надавати посадовим особам інспекції пропозиції щодо необхідності вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

3.3.6. Бути присутнім під час проведення перевірки відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

3.3.7. Бути присутнім під час здійснення посадовими особами інспекції заходів державного контролю у сфері житлово-комунального господарства стосовно дотриманням вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у цій сфері;

3.3.8 Бути присутнім під час проведення перевірки за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорій складності;

3.3.9. Інформувати інспекцію про аварії, що сталися на об'єктах житлово-комунального господарства;

3.3.10. Брати участь в обговоренні стану та планів проектів розвитку, реформування житлово-комунального господарства відповідного населеного пункту та сфери містобудування;

3.3.11. Готувати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо погодження інтересів територіальних громад та виконавців/виробників у разі виникнення розбіжностей при визначенні потреби територіальної громади в житлово-комунальних послугах, їх кількості, якості та вартості;

3.3.12. Надавати пропозиції керівникам і посадовим особам підприємств щодо зупинення проведення робіт до усунення порушень;

3.3.13. Ознайомлюватися з копіями документів, необхідних для виконання покладених на громадського інспектора повноважень та одержаних від замовників, проектних та будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції.

3.4. Громадський інспектор під час здійснення своїх повноважень зобов’язаний:

3.4.1. Дотримуватися вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

3.4.2. Сумлінно виконувати покладені на нього завдання;

3.4.3. Мати при собі посвідчення, зразок якого наведено у додатку до цього Положення, проявляти відповідальність і об'єктивність, бути коректними у спілкуванні з уповноваженими особами суб'єктів господарювання й громадянами.

3.5. За узгодженням з керівником підприємства громадський інспектор може залучатися у свій робочий час зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи до участі у семінарах і заняттях з навчання інспекторського складу, які проводяться інспекцією.

3.6. Діяльність громадського інспектора здійснюється згідно з квартальним планом, який затверджується керівником структурного підрозділу.

Про виконання плану та проведену роботу громадський інспектор щокварталу звітує перед керівником структурного підрозділу.

3.7. Громадський інспектор відповідно до законодавства може бути включений до кадрового резерву на заміщення вакантних посад головних державних інспекторів інспекції, а в разі позитивних результатів своєї роботи та сумлінної праці – до заохочення керівником інспекції згідно із законодавством.

Директор Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва
О.М. Непомнящий

 


  Додаток
до Положення про групи позаштатних
(громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю,
контролю у сфері житлово-комунального
господарства

ЗРАЗОК
посвідчення позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро