Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам,
щодо досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню
і дизайну

ДОСЯГНЕННЯ ПОВНОЦІННОЇ УЧАСТІ ЗАВДЯКИ
УНІВЕРСАЛЬНОМУ ПРОЕКТУВАННЮ І ДИЗАЙНУ

Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам
(Прийнята Комітетом міністрів 21 жовтня 2009 р.
на 1068-му засіданні представників міністрів)

Комітет міністрів,

Вважаючи, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її членами, та що ця мета має досягатись, поміж іншим, шляхом прийняття загальних правил у галузі політики щодо інвалідів для просування захисту політичних, цивільних, соціальних, культурних і освітніх прав;

Беручи до уваги, що Конвенція про захист прав людини та основних свобод (ETS No. 5) і принципи, включені до переглянутої Європейської соціальної хартії (ETS No. 163), а саме, право інвалідів на незалежність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства (стаття 15);

Зважаючи на Рекомендацію № R (92) 6 Комітету міністрів державам-членам про послідовну політику щодо інвалідів;

Зважаючи на Резолюцію ResAP(2001)1 Комітету міністрів про введення принципів Універсального проектування і дизайну до навчальних програм усіх професій, що працюють у галузі будування життєвого середовища («Резолюція Томар») і Резолюцію ResAP(2001)3 Комітету міністрів під назвою «До повноцінного громадянства інвалідів завдяки введенню нових технологій»;

Звертаючи увагу на міністерську декларацію щодо інвалідів під назвою “Рух до повноцінної участі в житті суспільства», прийняту на 2-й Європейській конференції міністрів, відповідальних за політику інтеграції для інвалідів, що відбулася в м. Малазі (Іспанія) 7 та 8 травня 2003 р.;

Звертаючи увагу на План дій Третього саміту голів держав та урядів Ради Європи, прийнятий у м. Варшаві 17 травня 2005 р., який ґрунтується на головних завданнях Ради Європи на наступні роки;

Звертаючи увагу на Рекомендацію Rec(2006)5 Комітету міністрів державам-членам щодо Плану дій Ради Європи про сприяння правам і повноцінній участі інвалідів у житті суспільства: покращення якості життя інвалідів в Європі 2006-2015 рр., в якому зазначається, що “застосування принципів Універсального проектування і дизайну має першочергове значення для покращення доступності життєвого середовища та простоти використання продуктів»;

Звертаючи увагу на Рекомендацію Парламентської Асамблеї 1592 (2003) під назвою «До повноцінного соціального включення інвалідів»;

Беручи до уваги Конвенцію 1983 р. «Про професійну реабілітацію та працевлаштування (інвалідів) Міжнародної організації праці (МОП) (No. C159) та відповідної Рекомендації МОП “Про професійну реабілітацію та працевлаштування (інвалідів) (No. R168) 1983 р.;

Звертаючи увагу на Стандартні правила ООН щодо рівності можливостей для інвалідів (1993 р.), Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності й здоров’я (ICF) Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) (2001 р.), а також Конвенцію ООН про права інвалідів, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2006 р.;

Неодноразово підтверджуючи універсальність, неподільність і взаємний зв’язок усіх прав людини та основних свобод і потребу інвалідів в забезпеченні гарантії повного користування цими правами без будь-якої дискримінації;

Зважаючи на те, що відсутність сприянню правам інвалідів та забезпеченню рівних можливостей є порушенням їхньої людської гідності;

Вважаючи, що забезпечення рівних можливостей для членів різних груп суспільства сприяє гарантії демократії та соціальному гуртуванню;

Переконаний у тому, що підхід, який ґрунтується на правах людини, спрямований на забезпечення інтеграції та повноцінної участі інвалідів у житті суспільства, має бути включеним до відповідних галузей політики на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівні;

Усвідомлюючи той факт, що в процесі інтеграції інвалідів у суспільство, концептуальні й методологічні зміни відбувалися в Європі з середини 20-го століття, а саме, перехід від підходів, які визначали й вилучали існуючи бар’єри, що перешкоджали участі інвалідів у житті суспільства, на надання особливого значення униканню створення будь-яких нових бар’єрів, щоб забезпечити рівні та демократичні права в суспільстві для всіх, незважаючи на вік, здібності чи культурне підґрунтя.

Підкреслюючи необхідність розроблення головних рішень з невід’ємною пристосовністю та сумісністю, підходящими для якнайбільшої кількості людей, включаючи інвалідів, на основі загальної ідеї, що політика планування та формування, будування життєвого середовища, інформація, продукти й послуги мають вироблятись з урахуванням потреб інвалідів;

Усвідомлюючи роботу, здійснену Комітетом реабілітації та інтеграції інвалідів Ради Європи (CD-P-RR) та підпорядкованого йому органу, Комітету експертів з Універсального проектування і дизайну (доступності) (P-RR-UD), а також їхні рекомендації щодо застосування принципів Універсального проектування і дизайну, як вони представлені в доповіді під назвою «Досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному дизайну», Рекомендує, щоб уряди держав-членів, беручи до уваги особливості їхніх національних, регіональних або місцевих структур і відповідні повноваження:

І. сприяли повноцінній участі в житті суспільства, зокрема, запобігали створенню нових бар’єрів, передбачаючи з самого початку рішення, доступні для загального користування; і, таким чином, брали до уваги та включали відповідно в свою політику, законодавство та практичне застосування принципів Універсального проектування і дизайну;

ІІ. керувалися в процесах інтеграції принципів Універсального проектування і дизайну в політиці, законодавстві та на практиці, заходами, визначеними в додатку до цієї рекомендації;

ІІІ. сприяли застосуванню Універсального проектування і дизайну в виконанні Рекомендації Rec(2006)5 Комітету міністрів державам-членам щодо Плану дій Ради Європи про сприяння правам і повноцінній участі інвалідів у житті суспільства: підвищуючи якість життя інвалідів у Європі 2006-2015 рр.;

IV. забезпечували з цією метою якнайширше розповсюдження цієї рекомендації серед причетних сторін, наприклад, шляхом кампаній з підвищення обізнаності та співпраці з приватним сектором і громадським суспільством, залучаючи, зокрема, неурядові організації інвалідів.

Додаток до Рекомендації CM/Rec(2009)8

1. Загальні принципи та визначення

Універсальне проектування і дизайн – це стратегія, спрямована на створення дизайну й компонування різних середовищ, продуктів, комунікації, інформаційних технологій та доступних і зрозумілих послуг для загального користування, найзначнішою мірою і якнайбільш незалежним і природнім шляхом, бажано без необхідності адаптації чи1 особливих рішень.

Він сприяє переходу до дизайну, що зосереджується на споживачах, завдяки цілісному підходу та прагненню пристосуватись до потреб інвалідів, незважаючи на будь-які зміни, яких вони можуть зазнати впродовж їхнього життя.

Отже, Універсальне проектування і дизайн – це концепція, яка не обмежується тільки проблемами більшої доступності будівель для інвалідів і має стати невід’ємною частиною політики та планування в усіх галузях суспільства.

2. Рекомендації урядам

Уряди мають прийняти Універсальне проектування і дизайн, як філософію та стратегію, що сприяє встановленню повноцінного і незалежного суспільного життя для всіх громадян, включаючи інвалідів.

Таким чином, урядам пропонується звернути особливу увагу на доповідь від назвою “Досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну”, розроблену Комітетом експертів з Універсального проектування і дизайну (доступності) (Часткова угода) (P-RR-UD) у співпраці з консультантом паном С. Джинерапом, в якій концепція Універсального проектування і дизайну вводиться, як стратегія, що відповідає2 напрямкам «Плану дій щодо інвалідів Ради Європи 2006-2015 рр.»

Беручи до уваги, що, як зазначається в Рекомендації Rec(2006)5, «приблизне відношення інвалідів до всього населення в Європі складає 10-15 %, що головні причини недієздатності полягають у хворобах, нещасних випадках та умовах, що обмежують дієздатність осіб похилого віку, що треба очікувати на стійке зростання кількості інвалідів через підвищення, поміж іншим, тривалості життя», уряди мають ужити заходи,спрямовані на інтеграцію інвалідів, як повноправних членів суспільства, дозволяючи їм приймати участь у громадському житті (працевлаштування, участь у політичному житті, тощо) та сприяти соціальному включенню, надаючи їм більше вибору й контролю.

Рада Європи: Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам щодо досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну від 21 жовтня 2009 р.

Уряди мають використовувати повною мірою потенціал Універсального проектування і дизайну для керування процесами підвищення кількості людей похилого віку та інвалідів, уводячи та зміцнюючи стратегії Універсального проектування і дизайну, які можуть полегшити встановленню рівних прав для всіх громадян в усіх галузях суспільства. Загальний огляд досвіду в минулому та теперішня ситуація демонструють, що робота з підвищення доступності, включаючи заходи щодо Універсального проектування і дизайну, приводить до зростання участі інвалідів у громадському житті.

Установи приватного й державного сектору мають бути залучені нарівні, відколи прогрес у правах людини на міжнародному, європейському, національному та місцевому рівні міцно покладається на уряди та виборців, як на рушійну силу, тоді як у приватному секторі, він веде до технологічного просування.

Держави-члени мають діяти, використовуючи принципи Універсального дизайну, охоплюючи всі галузі суспільства, наприклад, будування життєвого середовища, мережі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), транспорт, послуги, туризм, продукти та товари, інформацію, працевлаштування та освіту.

Координовані ініціативи мають бути вжиті за допомогою Плану дій Ради Європи про сприяння правам і повноцінній участі інвалідів у житті суспільства: покращення якості життя інвалідів в Європі 2006-2015 рр., ретельно розглянувши, як його ключові напрямки пов’язані з Універсальним проектуванням і дизайном та доступністю.

З метою розроблення, введення та збереження стратегій Універсального дизайну, необхідно надати стимулу головним акторам різних галузей суспільства, як у державному, так і в приватному секторі. У країнах Європи, в яких соціальне життя організоване по-іншому, ринок і законодавство є важливими місцями подій, і мають регулюватися високими посадовцями.

2.1. Прийняття й рішення

Високі посадовці мають, по-перше, прийняти координований, гармонійний та міжсекторний підхід до Універсального проектування і дизайну. Політика щодо інвалідів на національному рівні має бути всеохоплюючою та застосовуватись в усіх галузях, використовуючи Універсальне проектування і дизайн, який необхідно визнавати та просувати під час розроблення, введення та контролю за політикою. Зважаючи на те, що ця політика торкається проблем рівності можливостей, вона має застосовуватись на найвисокому рівні правових повноважень, та повинна передбачати заходи зі зміцнення, відповідно до плану, запропонованого Планом дій 2006-2015 Ради Європи щодо інвалідів. Прикладами вирішення головних проблем є запропоновані дії з підвищення участі в політичному, громадському та культурному житті, надання доступних та всеохоплюючих систем комунікації та інформації, освіти, будування життєвого середовища, транспортні системи, охорона здоров’я та науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Це має досягатись у застосуванні стратегій Універсального проектування і дизайну. Введення досвідчених представників організацій споживачів (зокрема, тих, в яких послуги здійснюються та контролюються інвалідами), дослідницьких груп і наукових центрів має здійснюватись на всіх рівнях, де рішення приймаються на принципах Універсального проектування і дизайну. Розбіжні вимоги різних категорій осіб можуть, таким чином, бути враховані, та залучення досвідчених представників споживачів може також допомогти мобілізувати «критичну масу», потрібну для запуску політичного процесу.

2.2. Координація

Високі посадовці мають залучати головних акторів з усіх секторів суспільства, як приватного так і державного сектору, як централізовані, так і децентралізовані. Координація є важливим європейським рівнем, так само, як і координація між державами-членами та спільне користування знаннями й передовою практикою спрощує процес для урядів, планувальників і проектувальників, а також робить європейські підприємства ближчими для інвалідів. На національному рівні, необхідно забезпечити координацію роботи різних міністерств, починаючи з початкових етапів, наприклад, в межах Плану дій 2006-2015 Ради Європи щодо інвалідів. Координація та стимулювання співробітництва в державному і приватному секторі є також дуже важливою. Цілеспрямовані угоди мають бути укладені, щоб дозволити таку координацію.

Необхідно заохочувати проектувальників, архітекторів та інженерів брати до уваги потреби людей різного віку, здібностей та культурного походження на початкових стадіях проекту, наприклад, вводячи вимоги Універсального проектування і дизайну до держзамовлення. Це має супроводжуватись інформаційним потоком про Універсальне проектування і дизайн для професіоналів, відповідаючи стандартам щодо обов’язкової доступності та впроваджуючи процедури оцінки якості.

Уряди мають встановити рамки для навчального сектора з метою поступового втілення принципів Універсального проектування і дизайну. Професіонали галузі освіти мають бути залучені до цього процесу й сприяти введенню принципів Універсального проектування і дизайну до навчальних програм. Зокрема, всі професії, діяльність яких пов’язана з будуванням життєвого середовища, мають це робити, але послуги, інформація та продукти мають також робитись для цього. Викладачі мають бути підготовлені таким чином, щоб вони могли викладати Універсальне проектування і дизайн, а навчальний матеріал, який відповідає принципам Універсального проектування і дизайну, має бути створений. Вважаючи, що урядам інколи складно здійснити вплив на навчальний процес, виділення коштів на навчальні програми з Універсального проектування і дизайну може бути способом підвищення обізнаності в секторі освіти.

Заняття мають бути заплановані на всіх рівнях, від базового до більш спеціалізованого, та орієнтуватись на різні професії, бажано за підтримки консультативної служби експертів з Універсального проектування і дизайну.

Дослідники, наукові центри й представники груп безпосередніх користувачів мають бути запрошені до роботи з чітко визначеними вимогами користувачів щодо керівних принципів і стандартів, основаних на дослідженні, що містить безліч груп користувачів. Для того, щоб змусити комерсантів і розробників зосередитись на більш широких групах користувачів і ринках, високі посадовці мають бути на передньому плані, включаючи пункти щодо Універсального проектування і дизайну в держзамовлення. Ринки праці, як в приватному, так і в державному секторі, мають бути відкриті для більш широких груп осіб завдяки цільовим угодам з директорами та роботодавцями.

2.3. Виконання

Правові заходи й умови мають бути введені з метою створення базового плану щодо виконання стратегій Універсального проектування і дизайну.

Уряди мають надавати інформацію про правові заходи, соціальні послуги, продукти, допоміжні технології, тощо, громадянам й організаціям споживачів, таким чином, уповноважуючи користувачів приймати рішення самостійно. Прийняття Універсального проектування і дизайну вимагає нових способів мислення. Тому, уряди мають підвищувати громадську обізнаність щодо Універсального проектування і дизайну разом із Планом дій 2006-2015 щодо інвалідів Ради Європи, як очевидної сприятливої можливості.

Відповідальність у питаннях Універсального дизайну має покладатися на головних осіб в організаціях, щоб забезпечити повне прийняття. Група впливових керівників промисловості могла б сприяти соціальній взаємодії між усіма громадянами, особливо з інвалідами. Адекватне фінансове забезпечення має бути наданим, щоб дозволити планам дій щодо Універсального проектування і дизайну бути виконаними. Останні мають супроводжуватись процедурами передачі детальних вимог, керівних принципів і стандартів. Плани для покращення доступності до існуючого життєвого середовища, використовуючи методи Універсального проектування і дизайну, є особливо важливими. Нематеріальні середовища, такі як інформаційні технології та комунікація, мають також бути розглянуті.

Аналіз витрат-прибутку застосування Універсального проектування і дизайну та повідомлення результатів має бути виконаний, щоб краще продемонструвати довгострокові наслідки Універсального проектування і дизайну.

Необхідно створити наукові центри з Універсального проектування і дизайну з визначеним завданням забезпечити легкий доступ до інформації для громадськості та зацікавлених сторін. Збірник прикладів сумлінною практики щодо застосування Універсального проектування і дизайну має бути наданий таким центрам.

2.4. Оцінювання

Необхідно здійснити оцінку й надати зворотну реакцію з розвитком процесу, а також слідувати планам дій щодо виконання, що ґрунтуються на принципах Універсального проектування і дизайну.

Прогрес має бути аналізований згідно з попередньо визначеними критеріями та слідувати встановленим процедурам, які мають привести, у разі необхідності, до корекції цілей та методів. Необхідно попросити експертів з оцінки якості та дослідження перетворити в чіткій, обґрунтованій формі вимоги користувачів на інструменти статистичної оцінки наслідків планів дій. Мають бути оцінені як соціальні аспекти, так і технічні проблеми. Контроль за дотриманням прав людини в групах користувачів стає більш простим, якщо кошти надаються представникам безпосередніх споживачів, дозволяючи їм брати участь у процесі.


1Як визначається в Резолюції Ради Європи ResAP(2001)1 «Про введення принципів Універсального проектування і дизайну до навчальних програм усіх професій, що працюють у галузі будування життєвого середовища («Резолюція Томар»). Терміни «дизайн для всіх», «суцільна доступність», «доступний дизайн», «інклюзивний дизайн», «дизайн без перешкод», «дизайн для всіх поколінь» і «доступність для усіх» вважаються подібними до терміну «Універсальний дизайн», вживаний у цьому тексті.

2Рекомендація Rec(2006)5 Комітету міністрів державам-членам щодо Плану дій Ради Європи про сприяння правам і повноцінній участі інвалідів у житті суспільства: покращення якості життя інвалідів у Європі 2006-2015 рр.

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро