КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 травня 2011 р. N 560

Київ

Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) та частини четвертої статті 7 Закону України "Про архітектурну діяльність"( 687-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності частинами другою - п'ятою статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 560

ПОРЯДОК
затвердження проектів будівництва
і проведення їх експертизи

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

2. У цьому Порядку під терміном "проект будівництва" слід розуміти проектну документацію об'єктів архітектури, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект.

Затвердження проектів будівництва

3. При дво- і тристадійному проектуванні проекти будівництва затверджуються на стадії проект та робочий проект і схвалюються на стадії техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок та ескізний проект.

Перезатвердження проектів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження.

4. Проекти будівництва, що реалізуються із залученням коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують:

Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше, надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводяться роботи на глибині понад 800 метрів, незалежно від їх кошторисної вартості, а також щодо об'єктів, проекти будівництва яких реалізуються із залученням іноземних кредитів, що надані під державні гарантії.

За рішенням Кабінету Міністрів України право затверджувати проекти будівництва об'єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше на підставі обґрунтованого подання, погодженого з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном, Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства, може бути надано центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а також іншим органам державної влади;

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації та інші органи державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень;

підприємства, установи та організації державної форми власності - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень.

5. Перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ), проводиться їх експертиза.

Експертиза проектів будівництва

6. Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

7. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають критеріям, визначеним Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства. Інформація про експертні організації, які відповідають критеріям, оприлюднюється зазначеним Міністерством на його офіційному сайті.

8. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва.

Експертизу не може проводити розробник проекту будівництва.

9. Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства здійснює нормативно-методичне забезпечення проведення експертизи та визначає нормативи обчислення її вартості.

10. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що:

належать до IV і V категорії складності, - щодо дотримання вимог до їх міцності, надійності та довговічності, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;

споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - щодо їх міцності, надійності та довговічності;

споруджуються із залученням коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, - щодо кошторисної частини проекту будівництва.

За рішенням замовника будівництва може проводитися також експертиза інших проектів будівництва.

11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.

12. Замовником експертизи є:

замовник будівництва;

проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектно-вишукувальних робіт.

13. Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проект будівництва, оформлений відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому (не більш як у трьох примірниках) та електронному вигляді.

Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладенимиміж замовником експертизи та експертною організацією згідно із законодавством.

14. Строк проведення експертизи не повинен перевищувати:

залежно від технічної та технологічної складності об'єктів будівництва, - 30 календарних днів;

для об'єктів, що становлять підвищену ядерну та радіаційну небезпеку, і тих, щодо яких проводиться оцінка їх впливу на навколишнє природне середовище, - 90 календарних днів;

для об'єктів I-III категорії складності, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - 15 календарних днів;

кошторисної частини проекту будівництва об'єктів I-III категорії складності - 15 календарних днів.

15. Експертна організація за результатами проведеної експертизи надсилає її замовникові письмовий звіт, який містить інформацію про:

дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційноїбезпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва;

допущення помилок, які можуть бути виправлені без коригування проекту будівництва, а також допущення помилок та недотримання зазначених вимог, що потребує коригування проекту будівництва.

16. Повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його коригування, якщо це призвело до зміни проектних рішень, атакож у разі, коли це пов'язано із зміною державних будівельних норм та вихідних даних щодо проектування.

Строк проведення повторної експертизи встановлюється договором, укладеним між замовником експертизи та експертною організацією, виходячи з обсягу змінених проектних рішень і не може перевищувати строк, зазначений у пункті 14 цього Порядку.

17. Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, поданих для проведення експертизи.

Експертна організація несе відповідальність згідно із законодавством за належну якість проведення експертизи.

18. Спори, що виникають під час проведення експертизи між її замовником та експертною організацією, розглядаються Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства або у судовому порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 560

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 ( 427-2006-п ) "Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 992).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 ( 1269-2007-п ) "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 988 ( 988-2008-п ) "Про доповнення Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 87, ст. 2919).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 478 ( 478-2009-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об'єктіввиробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1250).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та від 8 грудня 2010 р. N 1256, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. N 335 ( 335-2011-п ) "Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництва інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 1000).

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро