N 923 Постанова КМУ «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 жовтня 2008 р. N 923

Київ

Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що додається.

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 923

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів

1. Цей Порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється комісією і полягає у підтвердженні нею готовності до експлуатації об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, комунікацій та споруд інженерної і транспортної інфраструктури, їх інженерно-технічного оснащення та забезпечення, пускових комплексів, черг будівництва (далі - закінчені будівництвом об'єкти) відповідно до погодженої та затвердженої в установленому порядку проектної документації.

3. Приймальна комісія утворюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт на підставі письмової заяви замовника об'єкта будівництва, форма якої затверджується в установленому порядку Мінрегіонбудом.

Замовник зобов'язаний не пізніше ніж за три робочих дні до початку роботи приймальної комісії повідомити про це органи, представники яких входять до складу приймальної комісії.

До заяви додаються:

проектна документація, погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку;

перелік видів будівельно-монтажних робіт із зазначенням суб'єктів господарювання, які їх виконали;

інформація про відповідальних інженерно-технічних працівників;

комплект виконавчої документації на будівельно-монтажні роботи згідно з переліком, визначеним нормативними документами;

документи, що свідчать про відповідність використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання встановленим вимогам нормативних документів;

результати досліджень якості питної води, ґрунту, атмосферного повітря залежно від конкретних умов будівництва;

акт про закладення проектної документації до страхового фонду документації, якщо такий об'єкт будівництва входить до переліку об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації в установленому Мінрегіонбудом та МНС порядку;

висновок посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка здійснювала нагляд за будівництвом об'єкта, про можливість прийняття об'єкта в експлуатацію.

Для об'єктів будівництва, що підлягають обов'язковому науково-технічному супроводженню, також додається звіт про таке супроводження.

4. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані матеріали і в разі відповідності їх пункту 3 цього Порядку протягом трьох робочих днів утворює приймальну комісію.

У разі коли подані замовником документи не відповідають вимогам пункту 3 цього Порядку, заява з доданими до неї документами повертається замовнику протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.

Замовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після усунення виявлених недоліків.

5. До складу приймальної комісії включаються представники замовника, генерального проектувальника, страхової компанії (один з яких є головою приймальної комісії), генерального підрядника, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, відповідного комітету доступності (за згодою), а також представники органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування та експлуатаційних організацій за їх згодою.

Включення до складу приймальної комісії представників інших органів здійснюється в установлених законодавством випадках.

Порядок роботи приймальної комісії визначає її голова за погодженням з генеральним підрядником.

6. Приймальна комісія перевіряє відповідність:

архітектурних, конструктивних та інженерно-технічних рішень закінченого будівництвом об'єкта погодженому та затвердженому проекту, виконавчій документації, державним стандартам, будівельним нормам і правилам, технічним умовам, іншим нормативним документам;

виконаних будівельно-монтажних робіт вимогам нормативної документації;

результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань обладнання нормативним показникам;

змонтованого інженерного, технологічного обладнання та документального підтвердження відповідності виконаних робіт вихідним даним.

На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними стандартами, будівельними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, де встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних та санітарних норм.

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, склад пускових комплексів якого змінено з порушенням встановленого порядку, заборонено.

7. У разі коли закінчений будівництвом об'єкт приймається в експлуатацію в I або IV кварталі, строки виконання окремих видів робіт (з оздоблення фасадів, упорядження території тощо) можуть бути перенесені у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються приймальною комісією, про що робиться відповідний запис в акті готовності об'єкта до експлуатації.

Якщо проектною документацією передбачено виділення окремого пускового комплексу, він може бути прийнятий в експлуатацію окремо від об'єкта в цілому. При цьому в житловій частині будинку повинні бути створені належні умови для її безпечної експлуатації.

В окремих випадках до прийняття об'єкта в експлуатацію замовник, який затвердив проект, може вносити погоджені в установленому порядку пропозиції щодо зміни складу пускових комплексів. При цьому із складу пускових комплексів не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що передбачені для створення безпечних умов життєдіяльності.

8. Житлові будинки, в яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено інвестиційним договором про будівництво та за умови дотримання при цьому санітарних, протипожежних і технічних вимог. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіонбудом.

Житлові будинки, в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, що передбачені для соціально незахищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі.

9. Результати роботи приймальної комісії оформляються актом готовності об'єкта до експлуатації, форма якого затверджується в установленому порядку Мінрегіонбудом.

Акт готовності об'єкта до експлуатації оформляється замовником і підписується головою та членами приймальної комісії.

10. Член приймальної комісії, що відмовився підписати акт готовності об'єкта до експлуатації, зобов'язаний у письмовій формі подати голові та членам приймальної комісії обґрунтування своєї відмови.

11. Керівник члена приймальної комісії, який не підписав акт готовності об'єкта до експлуатації, зобов'язаний у триденний строк взяти безпосередню участь у врегулюванні спірних питань і має право підписати акт готовності об'єкта до експлуатації замість члена приймальної комісії, який відмовився від підписання акта готовності об'єкта до експлуатації.

Якщо у зазначений строк акт готовності об'єкта до експлуатації не підписаний членом приймальної комісії або його керівником та не подані письмові обґрунтування відмови від підписання акта готовності об'єкта до експлуатації, він вважається таким, що підписаний представником цього органу без зауважень.

12. Виявлені на закінченому будівництвом об'єкті недоліки повинні бути усунені у строк, визначений приймальною комісією.

У разі неготовності об'єкта до експлуатації приймальна комісія складає відповідний акт з висновками та обґрунтуванням. Для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта комісія може бути утворена повторно лише після усунення виявлених недоліків.

13. Перевірка приймальною комісією готовності об'єкта до експлуатації проводиться протягом 10 робочих днів від дати її утворення.

14. На підставі акта готовності об'єкта до експлуатації інспекція державного архітектурно-будівельного контролю протягом двох робочих днів від дати його підписання видає замовнику або уповноваженій ним особі свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (далі - свідоцтво) за формою, затвердженою в установленому законодавством порядку Мінрегіонбудом.

15. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата видачі зареєстрованого інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю свідоцтва.

16. Приймальна комісія не має права вимагати виконання на закінченому будівництвом об'єкті додаткових видів робіт, крім передбачених проектною документацією та вихідними даними.

17. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю протягом трьох робочих днів після видачі свідоцтва повідомляють про його видачу орган місцевого самоврядування або місцеву державну адміністрацію, на території яких розташований об'єкт будівництва, та орган статистики.

18. Свідоцтво є підставою для укладення договорів про постачання на об'єкти будівництва необхідних для їх функціонування ресурсів (води, газу, тепла, електроенергії), включення даних про такі об'єкти будівництва до державної статистичної звітності та оформлення права власності на них.

19. Голова та члени приймальної комісії несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань.

Спори, пов'язані з видачею свідоцтва, вирішуються в установленому законодавством порядку.

20. Особливості прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінрегіонбудом з урахуванням вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, здійснюється відповідно до цього Порядку.

Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Порядку, застосовуються правила міжнародних договорів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 923

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1243 ( 1243-2004-п ) "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2500).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 88 ( 88-2007-п ) "Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 299).

3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1182 ( 1182-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2759).

Лого UN Partnership to Promote the Rights of Persons With Disabilities

Лого UNDP

Лого UNICEF

Лого ILO

Тризуб

Лого Національної Асамблеї людей з інвалідністю України

Лого Всесвітньої організації охорони здоров'я - Європейське регіональтне бюро